Täthetskontroll varför?

Vi har idag uppnått isolerings tjocklekar, där mera isolering bara hjälper om klimatskärmen är tät. Det vill säga väggar, golv och tak.

En tät klimatskärm betyder för det första, att energibehovet hålls nere. För det andra är det möjligt att styra ventilationen efter behov och inte efter hur det blåser just denna dag.

Täthet kräver ventilation.

Många är av den uppfattningen att, gamla hus var sunda att bo i, för att dom var otäta. Utifrån det menar många också idag att det är fel att vi ska bygga täta hus " Det gamla var jo bra" Det är möjligt att gamla hus var sunda, men de medförde även en värmeräkning som ingen idag kan acceptera.

Ett tät hus kräver självklart ventilation. Men ventilationen ska inte komma genom otätheter i klimatskärmen, den ska vara kontrollerad.

Alla vet vi att, drag eller kallras ger en känsla av obehag. Därför är det viktigt att kunna reglera ventilationen.
En typisk villa förlorar cirka 1/3 av tillförd energi genom klimatskärmen, 1/3 genom dörrar och fönster och 1/3 genom otätheter i klimatskärmen.

Det absolut effektivaste sättet att spara in på din uppvärmningskostnad, är att försäkra dig om att din klimatskärm är tät. Ett par timmars arbete med effektiv tätning av diffusionsspärren, b.la se till att alla skarvar är i hoptejpad. Det reducerar otätheterna med 25 – 50 %, som faktisk ger dig en besparing på värmeräkningen på 10 – 20 %.

Om byggnationen ytterligare projekteras med fokus på, var och hur diffusionsspärren placeras i konstruktionen, så att genomförringar av installationer helt undviks kan besparingarna vara ytterligare.

Därför ska du tryckprova klimatskalet i rätt stadium av byggnationen, väntar du till ditt hus är inflyttningsklart och där finns brister blir det problematisk samt kostsamt.

Provtryckning hus

När du ska bygga nytt är det viktigt att du ställer höga krav på utformningen av ditt hus klimatskal. Ett bra klimatskal gör att du kan njuta av en låg driftskostnad och ett gott inneklimat med hög komfort när huset är färdigt.

En provtryckning är en första indikator på att huset fungerar som det var tänkt från början.
En av förutsättningarna för att bygga ett riktigt energisnålt hus är att det är absolut tätt så att alla luftrörelser är kontrollerade.
Täthetsprovning mäter byggnadselementens täthet. Oavsett hur mycket isolering som finns, så förlorar den sin isolationsförmåga och energiförbrukningen ökar markant om inte tillräcklig täthet uppnås. Ett trycktest går till på det viset att en fläkt ansluts till en av dörrarna i fastigheten. Därefter skapar vi ett undertryck och sedan övertryck i huset. Av testen får vi ett medelvärde på byggnadens läckagetal.
Provtryckningen visar om byggnadens klimatskal uppfyller de krav som Boverkets byggregler ställer. BBR 9:4.
Upptäcks stora läckage, kan vi med hjälp av termografering identifiera var läckorna finns.

Kontakta oss om du har frågor.

Det optimala testet.

BlowerDoor testet kan med fördel kombineras med termografering, i nybyggda såväl som i äldre hus, lägenhter och stora byggnader, för felsökning. Vi lokaliserar med termografering platser med läckage och dokumentera dessa för åtgärder.

Vid alla typer av ombyggnation, ny byggnation samt för att spara energi. För att undvika fukt, mögel, röta, onödiga energikostnader m m.

Varför inte låta ett täthetsprov ingå som kvalitetssäkring vid köp av hus? Oftast räcker inte den ockulära besiktningen till för att syna vad som finns bakom väggarna.

Fördelen med undertryck är att vi kan termografera byggnader med betydligt mindre temperaturskillnader mellan ute och inne. Med undertryck kan vi termografera vid 5°C skillnad, utan undertryck bör det vara 15° skillnad.

Vi svarar gärna på dina frågor.

Kan ett hus vara för tätt?

Nej – ett hus kan inte bli för tätt! Husets klimatskärm ska vara så tät som möjligt! Det är en myt att byggnader ska kunna andas En av Danmarks ledande inomhusklimatexperter lektor Phd. Carsten Rode från DTU, (Danmarks Tekniska Universitet), säger bl.a. följande i ett pressmedelande: "Vi ska också göra upp med en rad myter. Det är t ex en utbredd skröna, att byggnader ska kunna 'andas'. Tvärtemot kan 'naturliga' otätheter ofta leda till fuktproblem i själva konstruktionen." Därför ser Carsten Rode inga nya inneklimatproblem på grund av att byggnaderna blir tätare.

"Det är viktigt, att byggnaderna är täta, så att inomhusklimatet kan kontrolleras. Men det ställer också större krav på att en god tillförsel av frisk luft på annat sätt säkras och inte minst kunskap om hur ventilationen ska anpassas till byggnadens utformning och ändamål".


Är du förvirrad nu? Var inte det, det är enkelt.

Ventilationen i ditt hus är lika viktig som tätheten på klimatskalet, alltså två viktiga punkter redan i projekteringen.

Kräv täthetsprovning av ditt hus!